Penjelasan

Al-Muhaimin

Kata ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT memelihara dan mengurusi segala urusan mahkulk-Nya, seperti: rezeki, kehidupan, kematian, dan lainnya. Kata al-Muhaimin juga berarti Maha Mengawasi pada seluruh makhluk-Nya, baik yang ada di bumi maupun di langit. Kata al-Muhaimin yang disandarkan pada Allah hanya terdapat dalam Q.S. al-Hasyr (59): 23 yang disandingkan dengan sifat-sifat Allah lainnya, seperti al-Malik, al-Quddūs, as-Salām, al-Mukmin, al-Azīz, al-Jabbār, dan al-Mutakabbir. Kata muhaimin juga disebutkan dalam Q.S. al-Maidah (5): 48 yang berkaitan dengan posisi kitab suci al-Qur`an sebagai pengoreksi atau penguji kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya.