Penjelasan

Al-Mukmin

Kata ini bermakna adanya pembenaran Allah SWT terhadap keimanan hamba-hamba-Nya dan janji-janji-Nya atas mereka. Kata al-Mukmin juga berarti “pemberian rasa aman” dari Allah SWT pada seluruh makhluk-Nya. Satu-satunya kata al-Mukmin yang disandarkan pada Allah disebut dalam Q.S. al-Hasyr (59): 23 yang disandingkan dengan sifat-sifat Allah lainnya, seperti al-Malik, al-Quddūs, as-Salām, al-Muhaimin, al-Azīz, al-Jabbār, dan al-Mutakabbir. Sementara kata “mukmin” (orang yang beriman) disebutkan sekitar 14 kali dalam al-Qur`an yang kesemuanya merujuk pada manusia.